Kajakiem do morza

Opis szlakuOpis szlaku


Uroki doliny Regi, największej rzeki Pomorza Zachodniego uchodz±cej do zlewni Morza Bałtyckiego w Mrzeżynie, s± niew±tpliwie powodem rozkwitu turystyki wodnej.
Coraz chętniej organizowane s± spływy kajakowe, promuj±ce aktywne spędzanie czasu wolnego w¶ród wyj±tkowych krajobrazów.

Od ¦widwina


Szlak kajakowy rozpoczyna się w ¦widwinie, gdzie rzeka Rega kolejno przepływa pod mostem kolejowym, obok zabytkowego ¶widwińskiego zamku, mijaj±c próg wodny pod mostem na ul. Niedziałkowskiego, następnie przepływaj±c pod mostem Stefana Żeromskiego. Rzeka odbiera od lewego brzegu wody dopływu w ¦widwinie i z jeziora Wilczkowo, po czym przepływaj±c pod mostem na ul. Ł±kowej, mija nieczynny młyn. Utrzymuj±c bieg w kierunku południowego zachodu, Rega odbiera od prawego brzegu dopływ z Klępczewa. Tworz±c spore zakole w okolicy wsi Goła Dolna, rzeka dalej płynie w kierunku południowo-zachodnim przepływaj±c pod mostem wojewódzkiej drogi nr 51, znajduj±cy się blisko wsi Półchleb. Z jeziora Słonowice odbiera wody od lewego brzegu mijaj±c most lokalnej drogi wsi Lipice. Na styku trzech gmin- ¦widwin, Brzeżno i Łobez, od lewego brzegu ł±czy się ze Star± Reg± udaj±c się w kierunku północnego zachodu gdzie uchodzi do niej struga Klępnica. Odbijaj±c w kierunku południowego zachodu mija wie¶ Worowo i wiadukt linii kolejowej nr 202 zmieniaj±c kierunek na południowo-wschodni, przepływaj±c pod nieczynnym już mostem linii kolejowej nr 420, za którym znajduje się elektrownia wodna "Prusino" oraz most lokalnej drogi Prusinowo- Worowo.

Od Łobza


Kontynuuj±c bieg w kierunku południowo-wschodnim rzeka Rega wpływa do kolonii Polakowo, mijaj±c most lokalnej drogi wsi Grabowo, za którym zmienia kierunek na południowo-zachodni wpływaj±c do Łobza przez oczyszczalnie ¶cieków. Odbieraj±c wody strugi ŁoĽnicy za uj¶ciem której znajduje się elektrownia wodna Łobez, Rega przepływa pod mostem dróg wojewódzkich nr 151 i 148. Następnie przepływa pod mostami na ul. A. Segala, dla pieszych i na ul. Ludwika Waryńskiego. Za lini± kolejow± nr 202 rzeka udaje się na zachód mijaj±c z lewej strony grodzisko "¦więtoborzec", z którym ł±czy się z jeziorem Dybrzno. Następnie Rega odbija na północ gdzie wpada do niej rzeka Reska- Węgorza, dalej płyn±c w kierunku północnym rzeka Rega mija most powiatowej drogi Dobieszewo- Łobez. Przy zakolu, do Regi uchodzi dopływ z Zachełmia i struga Meszna, dalej płyn±c wci±ż w kierunku północnym rzeka przepływa pod mostem wojewódzkiej drogi nr 147 i mostem lokalnej drogi między wsiami Karwowo i Przyborze. Płyn±c przez Karwowskie Ł±ki odbiera od lewego brzegu dopływ z jeziora Karowo, po prawej mijaj±c Górę Dębow±, po czym przepływaj±c przez zalesion± dolinę mija most le¶nej drogi ł±cz±cej Bełcz± i Karwowo. Na granicy gminy Łobez Rega odbiera od prawego brzegu dopływ z Przemysława zmieniaj±c jednocze¶nie kierunek na północno-zachodni, przepływaj±c pod mostem lokalnej drogi ł±cz±cej Łagiewniki i Stargard Łobeski. Dalej do rzeki Regi wpada od prawego brzegu struga Jasienia i dopływ z Gardzina i od lewego brzegu dopływ z Lubienia Dolnego.

Od Reska


Rzeka Rega tworz±c małe zakola przepływa pod mostem kolei w±skotorowej na zachód w kierunku miasta Resko, gdzie mija most bocznicy kolejowej i kładkę w miejskim parku przepływaj±c przez mał± elektrownię wodn±. Wypływaj±c z Reska rzeka przepływa przez wie¶ ¦wiekotki pod mostem drogi lokalnej, za którym zmienia kierunek na południowo- zachodni. Przed osad± Żerzyno Rega tworzy duże zakola maj±ce kilkaset metrów, między którymi znajduje się elektrownia wodna. Rzeka Rega płyn±ca dalej w kierunku zachodnim odbiera przy prawym brzegu dopływ ze strugi Czernicy. W okolicach wsi T±czały znajduje się sztuczny, zaporowy zbiornik wodny zbudowany na rzece Redze, zwany Jeziorem Lisowskim. Rzeka zmienia kierunek na północny zachowuj±c szeroko¶ć zaporowego jeziora wpływaj±c do wsi Lisowo gdzie znajduje się zapora ziemna, przy której działa elektrownia wodna.

Od Płotów


Za elektrowni± Rega płynie na północ w kierunku miasta Płoty, przepływaj±c pod mostem wojewódzkiej drogi nr 152, pod którym znajduje się niewielka elektrownia wodna "Płoty". Do zakola rzeki, w którym położona jest stara czę¶ć miasta, od prawego brzegu uchodzi odpływ z Komorowa. Następnie rzeka przepływa pod mostem krajowej drogi nr 6, za którym od lewego brzegu do Regi wpływa struga Potuliniec. Dalej rzeka zmienia kierunek na północ przepływaj±c pod nieczynnym już mostem kolejowym nr 420. Tuż za miastem Płoty od prawego brzegu do Regi uchodzi rzeka Rekowa, za której uj¶ciem poszerza się lustro powierzchni wody zmieniaj±c się w sztuczny zbiornik zaporowy zwany Jeziorem Rejowickim, przy którego zachodnim, lewym brzegu znajduje się uj¶cie rzeki Gardominki. Wpływaj±ca do wsi Smolęcin Rega napotyka na zaporę ziemn± elektrowni wodnej "Rejowice".

Od Gryfic


Za elektrowni± "Rejowice" rzeka płynie na północny zachód w kierunku miasta Gryfice, gdzie od lewego brzegu do Regi uchodzi dopływ spod Starkowa. Rzeka prze wpłynięciem do centrum miasta zmienia znacznie kierunek na północny, przechodz±c przez mostek na ulicy Strzeleckiej, park miejski oraz niedziałaj±cy już młyn, za którym przepływa pod mostem na ul. Nadrzecznej, mijaj±c zabytkow± Basztę Prochow±. Następnie północnych północnej czę¶ci Gryfic rzeka mija nieczynn± Cukrownię oraz most kolei w±skotorowej. Przy prawym brzegu rzeki znajduje się osada Kowalewo przy której do Regi uchodzi struga Lubieszowa. Dalej rzeka płynie w kierunku północnego wschodu w okolicach wsi Górzyca od lewego brzegu odbieraj±c wody Otoczki, po czym przepływa w pobliżu wsi Borzęcin pod mostem lokalnej drogi, za którym od lewego brzegu uchodzi struga Lubosiel, od której rzeka zaczyna płyn±ć na północ. Nieco dalej znajduje się uj¶cie rzeki Mostowa, gdzie Rega zmienia kierunek na północno-zachodni przepływaj±c pod mostem linii kolejowej nr 202. Następnie Rega wpływaj±c do wsi Kłodkowo zakręca w kierunku północno -wschodnim, za G±binem płyn±c na północ.

Od Trzebiatowa


Na trzebiatowskich przedmie¶ciach rzeka rozwidla się- przy jej wschodnim ramieniu, stanowi±cym główne koryto Regi znajduje się elektrownia wodna "Trzebiatów II". Dalej za rozwidleniem, Rega przepływa pod mostem linii kolejowej nr 202 zmieniaj±c kierunek na północny, biegn±c przez Trzebiatów przepływaj±c pod mostem Dworcowym, dalej zmieniaj±c kierunek na północny zachód przechodz±c pod mostem na ul. Mostowej. Mijaj±c Stare Miasto rzeka do¶ć znacznie zmienia kierunek na południowy zachód, ł±cz±c się z rzek± Młynówk± i płyn±c pod miejskimi murami. Dalej Rega przepływa pod kamiennym mostem znajduj±cym przy ul. Głębokiej, tuż za nim skręcaj±c na północ przy Białobokach, gdzie do rzeki od prawego brzegu uchodzi struga Sarnia. W Nowielicach rzeka zaczyna płyn±ć w kierunku północnego zachodu, tam przy jednym z niewielkich zakoli znajduje się uj¶cie Starej Regi ze stacj± pomp "Włodarka". Następnie rzeka płynie między wałami przeciwpowodziowymi ku Morzu Bałtyckiemu, poł±czona przy lewym brzegu Kanałami Mrzeżyno II i III.

Uj¶cie Regi w Mrzeżynie


U kresu spływu kajakowego, na pocz±tku Mrzeżyna przy wschodnim brzegu znajduje się wyspa któr± obiega kanał, poł±czony ze zbiornikiem stacji pomp Mrzeżyno II, od którego zaczyna się koryto Starej Regi. Wody starego koryta Regi wraz z uchodz±cymi wodami strugi Zgniłej Regi przepompowywane s± do rzeki, która powoli płyn±c w kierunku północnym przebija się przez nadmorskie, zalesione wydmy. Rega mijaj±c po lewej stronie drogowy most i las, a po prawej zabudowania mrzeżyńskiego portu, tworzy jego akwatorium umocnione betonowymi nabrzeżami. Uj¶cie rzeki Regi do Morza Bałtyckiego jest umocnione falochronami portowymi.

Życzymy Państwu udanego odpoczynku, obfituj±cego w niezapomniane wrażenia z długich wypraw kajakarskich po czarodziejskiej dolinie rzeki Regi.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Nazwa Projektu:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

    Copyright © 2010 Powiat Gryfice. wyczarował NetMag

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda